۱۴.۲.۸۹

خانه جدید

متاسفانه این بلاگ از اواسط پاییز هشتاد و هشت مانند یک کشتی سوراخ و به گل نشسته رها شده بود. این را می نویسم که بداند قدرسفر کردن باهاش را می دانستم. از امروز در این خانه می توانید مرا بیابید :

www.rezabahrami.comچهارده اردی بهشت هشتاد و نه

0 نظرات: